Jadwal Radio

Radio Tarbiyah Sunnah Frekuensi 1476am

TANGGALWAKTUMATERIPENGISI
10 Muharam18.00Meniti jalan SalafusholehAbu Yahya Badrussalam
11 Muharam18.00Teguh Diatas Manhaj SalafAbu Haidar As-Sundawy
12 Muharam18.00Pembersihan AqidahAbu Haidar As-Sundawy
X